REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Skin Comfort Alicja Kowalska, z siedzibą przy Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki 18/4, 25-155 Kielce (dalej: ”operator strony”).
 2. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność operatora strony lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
  Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody operatora strony użytkownik strony nie może:
   • wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
   • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o operatorze strony i jego usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki.

Odpowiedzialność

 1. Skin Comfort Alicja Kowalska ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że operator strony ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 3. Dane osobowe (takie jak imię, nr IP i adres e-mail) udostępniane spółce za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Skin Comfort Alicja Kowalska, z siedzibą przy Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki 18/4, 25-155 Kielce recepcja@skincomfort.pl